ระบบการออกแบบการวางแผนการผลิตอัตโนมัติ

English version of this Click here.
ชื่อ คอนทีน่า ผาสุข, นลินี กณะโกมล, ศิรศักย เทพจิต
ชื่อเรื่อง ระบบการออกแบบการวางแผนการผลิตอัตโนมัติ
จำนวนหน้า 51 แผ่น
ภาควิชา วิศวกรรมการผลิต
สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผศ.ดร. สุเทพ บุตรดี stb@kmitnb.ac.th
ปีการศึกษา 2544

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีภาวะการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะผลิตสินค้าที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำ และใช้เวลาในการผลิตสินค้าที่น้อยลง ระบบการผลิตจึงมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ จึงได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติช่วยในการผลิตมากขึ้น การนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและช่วยในการผลิต (CAD/CAM) ซึ่งยังขาดความสามารถในการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ ยังต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการวางแผนของผู้ใช้ในการทำการผลิต ในการใช้โปรแกรมทำให้ได้ระบบการผลิตที่ยังไม่เป็นอัตโนมัติทั้งหมด ดังนั้นปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้กล่าวถึงเชื่อมต่อกันระหว่างโปรแกรมช่วยในการออกแบบ, โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตและโปรแกรมช่วยในการผลิต (CAD/CAPP/CAM) เพื่อให้เป็นระบบการผลิตอัตโนมัติ
การพัฒนาระบบโปรแกรมนี้ได้ใช้โปรแกรมภาษาวิชวล ซี พลัส พลัส เป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยโปรแกรมจะรับข้อมูลทางด้านพิกัด ข้อมูลด้านสภาพการตัดเฉือน และค่าปรับตั้งเครื่องมือ ที่ได้จากส่วนของโปรแกรมช่วยในการออกแบบและการวางแผนการผลิต เพื่อนำไปสร้างรหัสควบคุมเชิงตัวเลข (NC-CODE) ซึ่งใช้กับเครื่องจักรควบคุมอัตโนมัติ (CNC)
ซึ่งจากการใช้งานของโปรแกรมนี้ จะทำให้การเชื่อมต่อกันระหว่าง CAD, CAM และ CAPP มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้เวลาในการทำงานน้อยลง

Last modified :